REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH FRYZJERSKICH

I. ORGANIZACJA WARSZTATÓW

1. Regulamin określa zasady zgłoszeń i udziału w warsztatach fryzjerskich zwanych dalej „Warsztatami”.

2. Organizatorem Warsztatów jest:
Dorota Janiszewska
Daily Beauty
ul. Wspólna 54a lok.3
00-684 Warszawa
NIP: 821 166 24 81
zwana dalej „Organizatorem”


3. Warsztaty są odpłatne, chyba że Organizator postanowi inaczej.

4. Informacje o terminie, miejscu i cenie Warsztatów dostępne są na stronie internetowej www.warsztatyfryzjerskie.pl

II. UCZESTNICTWO W WARSZTATACH

1. Uczestnikiem Warsztatów może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, mająca ukończone co najmniej 17 lat, posiadająca pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych („Uczestnik”). Organizator może zastrzec dostępność Warsztatów wyłącznie dla osób pełnoletnich. Stosowna informacja zostanie zamieszczona w opisie Warsztatów na stronie internetowej www.warsztatyfryzjerskie.pl

2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest:
a) wypełnienie zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.warsztatyfryzjerskie.pl
b) wpłata zaliczki w wysokości 200 zł, która zaliczona będzie w koszt Warsztatów
c) wysłanie potwierdzenia wpłaty zaliczki na adres email: warsztatyfryzjerskie@gmail.com


3. Wpłaty zaliczki za udział w Warsztatach należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Organizatora nr 06249000050000450068362378 Alior Bank, w tytule wpisując:
– imię i nazwisko
– datę warsztatów
– temat warsztatów
nie później niż 8 dni roboczych przed terminem Warsztatów.


4. W terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Uczestnikiem w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca i przekazania dalszych informacji dotyczących wybranych Warsztatów.

5. Opłata za udział w Warsztatach płatna będzie w dniu zakończenia warsztatów gotówką lub w formie bezgotówkowej lub w terminie 5 dni roboczych od dnia wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze. Faktura zostanie doręczona Uczestnikowi osobiście w dniu zakończenia Warsztatów albo przesłana na adres email Uczestnika w terminie 2 dni roboczych po ukończeniu Warsztatów.

6. Opłata za uczestnictwo w Warsztatach obejmuje koszt uczestnictwa, w tym materiały szkoleniowe, poczęstunek, lunch oraz dokument potwierdzający udział w Warsztatach w formie dyplomu lub certyfikatu. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestników Warsztatów. Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2011 r. usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

1. Uczestnicy Warsztatów obowiązani są posiadać własny sprawny i zapewniający bezpieczeństwo użytkowania sprzęt fryzjerski tj. nożyczki, grzebienie, suszarkę, klipsy, degażówki, prostownicę, lokówkę, maszynkę, szczotki itp.

2. Uczestnicy w czasie Warsztatów zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i poszanowania mienia Organizatora.

3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu i lokalu Organizatora. Za szkody wyrządzone przez Uczestników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Organizator może odmówić udziału i usunąć z Warsztatów Uczestników, którzy naruszają zasady bezpieczeństwa, stwarzają zagrożenie dla siebie lub otoczenia, w szczególności znajdują się pod wpływem alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, w tym leków zaburzających sprawność psychoruchową.

5. Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie skontrolować i zapewnić, że ich stan zdrowia pozwala im na uczestnictwo w Warsztatach. Uczestnicy mają obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich kontuzjach i dolegliwościach, które mogą mieć wpływ na ich sprawność w czasie Warsztatów.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie, w tym urazy ciała, powstałe na skutek niewłaściwego korzystania przez Uczestników ze sprzętu fryzjerskiego lub nieprzestrzegania przez nich zasad bezpieczeństwa.

IV. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Warsztatach. O swojej rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania w terminie 2 dni roboczych przed rozpoczęciem Warsztatów.

2. Rezygnacja ze szkolenia powinna być zgłoszona niezwłocznie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: warsztatyfryzjerskie@gmail.com lub telefonicznie. Organizator potwierdzi otrzymanie rezygnacji wysyłając Uczestnikowi wiadomość zwrotną.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Warsztatach w terminie nie krótszym niż 6 dni przed datą rozpoczęcia, Organizator dokona zwrotu 100% zaliczki wpłaconej przez Uczestnika. Przelew zwrotny zostanie dokonany nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o rezygnacji Warsztatów.

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika w terminie krótszym niż 6 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów, Organizator dokona zwrotu w wysokości 50% zaliczki wpłaconej przez Uczestnika. Przelew zwrotny zostanie dokonany nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia Organizatora wiadomością e-mail o rezygnacji z udziału w Warsztatach.

5. Nieodwołanie zgłoszenia lub nie wzięcie udziału w Warsztatach bez powiadomienia o rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami Uczestnika.

V. ZMIANA TERMINÓW I ODWOŁANIE WARSZTATÓW

1. Organizator może zmienić termin lub odwołać Warsztaty bez podawania przyczyn, nie później niż w terminie 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Warsztatów.

2. O zmianie terminu lub odwołaniu Warsztatów Uczestnicy zostaną powiadomieni w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Warsztatów.

3. W przypadku odwołania Warsztatów przez Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom 100% wpłaconej zaliczki. Przelewu zwrotnego Organizator dokona nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia o odwołaniu Warsztatów.

4. W przypadku zmiany terminu Warsztatów przez Organizatora, Uczestnik może zrezygnować z udziału, przesyłając Organizatorowi wiadomość e-mail w terminie 2 dni roboczych od dnia powiadomienia go o zmianie terminu Warsztatów i wyznaczeniu nowego terminu. W takim przypadku Organizator zwraca Uczestnikom 100% wpłaconej zaliczki. Przelewu zwrotnego Organizator dokona nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania od Uczestnika powiadomienia o rezygnacji z udziału w Warsztatach.

VII. RODO

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:
Daily Beauty Dorota Janiszewska z siedzibą
Wspólna 54a lok.3,
00-684 Warszawa,
PL,
NIP:8211662481,
e-mail: dori.janiszewska@gmail.com


2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu umawiania na Warsztaty i przesyłania informacji dotyczących Warsztatów.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.

5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i reklamacje należy kierować na adres: warsztatyfryzjerskie@gmail.com

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.warsztatyfryzjerskie.pl

3. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Warsztatach jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień.

Poznaj warsztaty fryzjerskie

Zestaw szkoleń podstawowych i zaawansowanych technik cięć oraz stylizacji, poprzez kreatywne sposoby koloryzacji, aż do autorskich szkoleń takich jak half and one cut, two cuts oraz around the head.